Pravni uvjeti korištenja web stranica Istraturista Umag d.d.

Pristup ovim stranicama i podacima sadržanim na njoj podložni su navedenim uvjetima i pravilima. Svaka upotreba ovih stranica nakon učitavanja početne stranice smatra se pristankom na sljedeće pravne uvjete:
• Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima. Istraturist Umag d.d. ne jamči da su materijali sadržani na ovim stranicama primjereni ili korisnički dostupni na odredenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup njima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno, uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.
• Cjelokupan sadržaj ovih stranica zaštićen je autorskim i srodnim pravima, sukladno pozitivnim zakonskim propisima.
• Sve informacije dostupne na stranicama isključivo su informativnog karaktera te se ne smiju neovlašteno koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim osobama. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih stranica podložne su određenim ograničenjima.
• Informacije koje Istraturist Umag d.d. objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. Istraturist Umag d.d., međutim, upozorava da postoji mogućnost odstupanja od točnosti, istinitosti ili pouzdanosti bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim stranicama u trenutku kada im korisnik pristupa. Informacije dostupne na stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje važnih osobnih ili poslovnih odluka te ste suglasni da Istraturist Umag d.d. nećete smatrati odgovornom za moguće neostvarenje svojih očekivanja. Istraturist Umag d.d. neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim stranicama.
• Istraturist Umag može u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti podatke pohranjene na ovim stranicama.
• Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na mreži može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom te Istraturist Umag d.d. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da ih reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja. Nadalje, slobodna je koristiti ideje, nacrte, iskustvo ili druge oblike znanja sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu.
Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge stranica Istraturist Umag d.d., pojedinačnih elemenata stranica, dizajna logotipa Istraturist Umag d.d. i robnih marki u njezinu vlasništvu, bez izričitog pisanog odobrenja Istraturist Umag d.d. Osim u slučaju drukčijeg sporazuma, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama smiju se koristiti samo za osobne potrebe, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.